Oljefondet holder hjulene i gang i revidert nasjonalbudsjett

Nyhet
12 Mai 2020
Innsikt

Regjeringen fremla i dag sitt reviderte statsbudsjett for 2020. Mens det opprinnelige budsjettet var preget av optimisme og stor investeringsvilje i privat sektor, er det reviderte budsjettet ment å være et budsjett som bidrar til å ta hverdagen trygt tilbake. Allerede før fremleggelsen av revidert budsjett, har Stortinget bevilget NOK 120,6 milliarder ut over det opprinnelige budsjettet, les for eksempel mer om fordelingen av Stortingets ekstrabevilgning til bane. Det revidert budsjett bygger videre på de tiltakspakkene som har blitt lagt frem de siste uken, og bekrefter en historisk budsjettsvekkelse hvor bruken av oljepenger dobles.

Budsjettunderskuddet i 2020 anslås nå til NOK 479,6 milliarder, som er foreslått dekket av en tilsvarende overføring fra Statens pensjonsfond utland. Store deler av tiltakene er allerede kjent, og er blitt forløpende behandlet av Stortinget denne våren, herunder at arbeidsgiveravgiften midlertidig vil settes ned. I tillegg tar det reviderte statsbudsjettet høyde for at en rekke offentlige aktører vil måtte kompenseres for bortfall av inntekter, hvor for eksempel Avinor og fylkeskommunene får henholdsvis NOK 4,27 og 1,5 milliarder for å opprettholde drift og kollektivtransport. Korona-pandemien har videre medført økte utgifter til en rekke statlige aktører særlig innen helse- og velferdssektoren, men også andre områder slik som Finanstilsynet, som derfor mottar ytterligere midler. I tillegg har en rekke allerede igangsatte prosjekter, blant annet innen forsvarssektoren, økte kostnader som følge av valutafallet.

Enkelte andre hovedforslag:

  • De regionale helseforetakene gis et økt handlingsrom på totalt NOK 6 milliarder gjennom økt basisbevilgning og redusert arbeidsgiveravgift.
  • En ny garantiordning i GIEK for re-forsikring av kredittforsikring som utstedes av private tilbydere, skal bidra til å opprettholde tilbudet om kredittforsikring sett hen til at vi er i en periode preget av større usikkerhet og økt risiko for tap.
  • Bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester økes med NOK 200 millioner for å kompensere for inntektstap i kontrakter der staten bærer inntektsansvaret.
  • Ny låneordning etableres for pakkereisearrangører på NOK 2 milliarder. Ordningen skal legge til rette for at kunder får tilbake penger for reiser de ikke kan gjennomføre på grunn av korona i perioden 14. mars og 14. juni.
  • Kompensasjonsordning for mediene som er rammet av sviktende annonseinntekter som følge av virusutbruddet, innebærer at bevilgningen til mediestøtte foreslås økt med NOK 300 millioner.
  • Utdanningsløftet 2020 del 1 inkluderer 4 000 nye studieplasser og 250 nye rekrutteringsstillinger ved universiteter og høyskoler, samt 1 000 nye studieplasser ved fagskolene og en økt satsingen på digitalisering av skolen.

Hittil har Stortinget vært rausere enn Regjeringen hva gjelder pengebruk knyttet til korona-pandemien, og flere aktører har varslet motstand mot det fremlagte budsjettforslaget, hvor fastlands-BNP anslått å falle med om lag 4 prosent i 2020. Regjeringen er allerede ved fremleggelsen tydelig på at det må forventes at noen av de økonomiske tiltakene må justeres og erstattes av andre tiltak som i større grad legger til rette for arbeidsplasser, aktivitet og omstilling, og det reviderte budsjettet er preget av at både pandemien og den økonomiske utviklingen er usikker.

Forslaget er tilgjengelig i sin helhet her, og er planlagt behandlet i Stortinget den 19. juni 2020. Regjeringen har også varslet at de vil legge frem en ny proposisjon i slutten av mai om veien videre og overgangen fra akutte krisetiltak til vekstfremmende tiltak.