Vårt bransjeteam innen energi yter målrettet og innovativ rådgivning til våre kunder i hele verden.

DLA_Ikon_Energi og infrastruktur_01

Energi

Vi står på terskelen til en tid der etterspørselen etter kraftproduksjon- og overføring vil slå alle rekorder, spesielt i de nye økonomiene. Kombinert med utfordringene vi alle står overfor i tilknytning til klimaendringer, skaper denne dynamikken nye muligheter for alternative energikilder og ny teknologi.

Vår kompetanse dekker alle områdene i energisektoren, inkludert anlegg og prosjektering, selskapsrett, konkurranserett og reguleringssaker, kontraktsforhold, handel, tvisteløsning og skatteforhold, og vi gir koordinerte råd til våre kunder på alle disse områdene. Vi har innsikt i de underliggende tekniske, geografiske, kommersielle og geopolitiske forhold relevant for bransjen og har direkte tilgang til kontakter, investorer og beslutningstakere over hele verden.

DLA Pipers energiteam inkluderer eksperter med spesiell kunnskap om det omfattende og ofte komplekse regelverket som prosjekter og aktiviteter innen energisektoren er underlagt. Vi rådgir myndigheter, regulerende aktører og investorer om viktigheten av regelverket i planleggings-, utviklings- og driftsfasen av en rekke energiprosjekter og -aktiviteter.

Vi har tiår med erfaring med å gi råd til bransjeaktører over hele verden. I tillegg til energiselskaper, rådgir vi investorer, selskaper, utviklere, finansinstitusjoner, myndigheter, forsyningsselskaper og offentlige myndigheter.

På verdensbasis inkluderer våre kunder verdens største olje- og gasselskaper, investeringsbanker med energi- og råvarehandelsaktiviteter, og venture capital-finansierte gründere innen alternativ energi.

Vi har på prosjekt- og finansieringssiden vært involvert i flertallet av de store vindparkutbyggingene i Norge og Norden de siste årene, inkludert Fosen-, Kvitfjell og Rauland-, Tonstad- og Nysäter-prosjektet.

Våre advokater gir strategiske råd om planlegging, utvikling, finansiering og tilskudd, samt om lovgivningsmessige, politiske og regulatoriske forhold.