Koronaviruset: Permittering og frynsegoder

Nyhet
17 Mar 2020
Innsikt

Svært mange mottar i disse dager permitteringsvarsel. For noen betyr dette en vesentlig lønnsreduksjon, og spørsmålet er hvordan man skal forholde seg til frynsegoder man mottar.

Mange arbeidstagere er berettiget til «frynsegoder» i tillegg til den normale lønnen. Dette være seg i form av fri bil, fri telefon, godtgjørelse for hjemmekontor, dekning av utgifter til bredbånd hjemme osv. Spørsmålet er hvordan man skal forholde seg til disse ytelser ved permittering.

Skatterettslig utgangspunkt er klart. Dersom man fortsatt mottar slike ytelser, vil disse inngå i grunnlaget for beregning av skatt.

De permitteringsregler som nå er iverksatt tilsier at man er berettiget til full lønn inntil 6G de første 20 dagene, og hvor arbeidsgiver dekker de 2 første dagene og det offentlige (NAV) de resterende. Deretter vil man motta dagpenger med en redusert sats.

Det er ikke redegjort for i detalj hvordan tidligere oppebåret lønn skal beregnes, men man må med rimelig sikkerhet kunne legge til grunn at NAV vil benytte tidligere innsendte A-meldinger som grunnlag. I slike A-meldinger oppgis i tillegg til ordinær lønn også alle tilleggsytelser som fri bil, fri telefon, diverse godtgjørelser, pensjonsinnskudd osv. De samlede ytelser danner grunnlag for den skatt som Skatteetaten fastsetter, enten dette skjer ved trekkprosent, tabelltrekk osv.

Spesielt fri bil kan utgjøre et betydelig beløp, gjerne en skattepliktig fordel på flere hundre tusen kroner som følge av sjablonreglene for verdsettelse. Dersom man som permittert arbeidstager beholder fri bil til disposisjon, vil dette kunne medføre en betydelig reduksjon i betalinger man er berettiget til fra NAV, ikke minst etter at også skattetrekk er gjennomført.

Et alternativ kan være at arbeidsgiver og den ansatte blir enige om at den ansatte sier fra seg fordelen med fri bil, og at i stedet arbeidsgiver overtar disposisjonsretten til bilen. Den ansatte kan som utgangspunkt ikke lenger ha noen rett til å disponere bilen privat (heller ikke til/fra arbeidsstedet) dersom fordelsbeskatning skal unngås. Skattereglene er her meget strenge, og det er viktig å følge nøye med på vilkårene.   Når man melder seg permittert på NAV sine hjemmesider, må det oppgis at man har sagt fra seg en slik fordel, og arbeidsgiver må også bekrefte dette i sine bekreftelser på permittering overfor NAV. I motsatt fall vil ikke NAV ha grunnlag for å kunne justere de dagpenger man ellers skal være berettiget til.

Tilsvarende prinsipp vil også gjelde for andre tilleggsytelser, dog er det her ofte kun et overskudd som innberettes som skattepliktig inntekt, og beløpene er som oftest også mindre.

Uavhengig av ovennevnte vil mange få sin brutto inntekt betydelig redusert gjennom den perioden en permittering vil vare. Det skattetrekk som er fastsatt fra Skatteetatens side kan være alt for høyt ut fra den inntekt man nå vil oppebære. Verken NAV eller Skatteetaten vil automatisk justeretrekkprosenten eller det tabelltrekk som er fastsatt. Det bør den enkelte selv sørge for å få justert ved å søke om endret skattekort på Altinn. Tilsvarende gjelder også for de som betaler forskuddsskatt i terminer gjennom året.

Se også vår samleside med relevante artikler og informasjon knyttet til COVID-19.