Krisepakke for vedlikehold og investeringsprosjekter

Nyhet
01 Apr 2020

Stortinget vedtok 31. mars 2020 en krisepakke som skal stimulere til nye offentlige oppdrag over hele landet.

Det er særlig vedlikeholdspakken innen vei, bane og rassikring som er verdt for entreprenørene å merke seg:

  • 600 millioner kroner til riksvei
  • 200 millioner kroner til bane
  • 100 millioner kroner til havner og farleder
  • 100 millioner kroner til flom, ras og skred

Prosjektene som blir resultat av denne vedlikeholdspakken, vil være gjenstand for konkurranser etter anskaffelsesregelverket.

På grunn av koronavirusets innvirkning på det norske samfunnet, herunder smittefaren, vil enkelte utfordringer kunne oppstå i forbindelse med entreprenørenes tilbudsarbeid. Her nevnes noen eksempler på utfordringer:

  • Muligheten til å kunne bekrefte bestemte krav i konkurransen, slik som fremdriftsplaner.
  • Muligheten til å sikre arbeidskraft i hele kontraktsperioden. Karantene- og isolasjonsregler, sammenholdt med manglende tilgang på arbeidskraft fra utlandet, utsetter entreprenørene for en ikke ubetydelig risiko.
  • Priser: utvikling av norsk krone er vanskelig å forutse, men den seneste utvikling har vist en betydelig svekkelse. Dette vil gjøre prisingen av tilbudet spesielt utfordrende. Prisjusteringsbestemmelser er derfor spesielt viktige å se nærmere på.
  • Kontraktens håndtering av ekstraordinære situasjoner, både videreutvikling av koronaviruset og nye forhold.

Bevilgede penger er etter vår mening et godt utgangspunkt for å sikre oppdrag for entreprenører innen vedlikehold fremover. For å fullføre nytten av tiltakspakken er det etter vår mening viktig at de offentlige oppdragsgiverne tar hensyn til de særlige utfordringene entreprenørbransjen står i, og lytter til det i forbindelse med utarbeidelsen av anskaffelsesdokumentene. Her vil det være viktig at de offentlige oppdragsgiverne utnytter adgangen til markedsdialog – som kan gjennomføres heldigitalt.

Ved å ta hensyn til entreprenørenes utfordringer i dagens situasjon, vil de offentlige oppdragsgiverne unngå å motta tilbud som inneholder forbehold eller avvik fra anskaffelsesdokumentene og potensielt en svekket konkurranse. Statens vegvesen har allerede beskrevet enkelte tiltak for å redusere "korona-usikkerhet" i sine kontrakter og kan leses her. Det vil imidlertid være viktig at ikke bare de store offentlige oppdragsgiverne foretar tilpasninger.

I situasjoner som denne, er derfor nøye gjennomgang av kontraktene og kravene som stilles særlig viktig, slik at mulig risiko identifiseres og tas høyde for – både for entreprenørene og den offentlige oppdragsgiveren.