Myndighetenes støtteordning for faste uunngåelige kostnader

Nyhet
07 Apr 2020
Innsikt

2. april presenterte Regjeringen sitt endelige forslag til støtteordningen for faste uunngåelige kostnader, selve proposisjonen ble fremlagt 3. april.

Den 7. april var proposisjonen til behandling i Stortinget. Lovforslaget ble stemt over, og det ble ingen store materielle endringer fra forslaget i proposisjonen. Loven vil stemmes over på nytt den 14. april, og vil da bli endelig vedtatt. Deretter vil forskriften som presiserer ordningen komme den 16. eller 17. april.

Hovedtrekkene i loven og proposisjonen kan oppsummeres som følger:

1. Kompensasjonsordningen vil omfatte bedrifter som har et omsetningsfall på minimum 30%. For mars måned er tilstrekkelig med et omsetningsfall på 20%, idet smittevernstiltakene ble innført 12. mars.

Reduksjonen i omsetning skal måles i prosent utfra omsetning i månedene som støtteordningen gjelder for i forhold til omsetningen i en normal sammenlignbar periode. Hvordan fallet i omsetning skal fastsettes vil bli nærmere konkretisert i forskriften, og skal også fremgå i søknadsportalen.

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer og tjenester. Merk at inntekt eller avkastning fra kapital, fast eiendom eller andre finansielle eiendeler ikke regnes som omsetning i denne forbindelse. Andre mottatte offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedlig omsetning. Det vil bli nærmere presisert i forskriften hvordan omsetningen skal fastsettes.

Ordningen er ikke ment å omfatte virksomheter som var i økonomiske vanskeligheter før virusutbruddet. Det fremkommer ikke nærmere hva som ligger i dette, men det tenkes at dette vil bli presisert i forskriften.

2. Det legges opp til at bedrifter kan sende inn søknad om støtte fra 17. april.  

3. Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. 

4. Hvilke kostnader som inngår i definisjonen «uunngåelige faste kostnader» vil bli nærmere presisert i forskriften. Til nå er følgende foreslått: 

a. Leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler samt netto rentekostnader. Når det gjelder leie av lokale og gjeldsrenter, vurderer departementet å sette en begrensning på slike kostnader.

5. Følgende kostnader er foreslått ikke omfattet ikke av tilskuddsordningen:

a. Kostnader til tidsbegrensede oppdrag, leveranser mv. omfattes ikke. Som eksempel er nevnt korttidsleie av utstyr i forbindelse med pågående oppdrag.

6. Særlig om lønnskostnader

a. Virksomheter som er pålagt å stenge, men som er avskåret fra å permittere (eks. ut fra dyrevernhensyn) kan regne lønn og arbeidsgiveravgift som uunngåelig fast kostnad.

b. Det er også lagt opp til at regjeringen skal vurdere om uunngåelige lønnskostnader bedriftene har ved at de har en viss nødvendig grunnbemanning skal omfattes.

7. Utbetaling vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene.

8. Foretak som er pålagt å stenge av staten vil få dekket inntil 90% av sine uunngåelige kostnader. Kompensasjonen skal beregnes slik: Fall i omsetning * uunngåelige faste kostnader * justeringsfaktor på 90%. 

9. Virksomheter som ikke er pålagt å stenge og som opplever fall i omsetning på 30% (20% i mars), vil få dekket inntil 80%  av sine uunngåelige kostnader.

Kompensasjonen skal beregnes slik: Fall i omsetning * (uunngåelige faste kostnader – egenandel på kr 10 000) * (justeringsfaktor på 80%).
Merk at for virksomheter som ikke er pålagt å holde stengt påløper det en egenandel på kr. 10 000.

10. Minstebeløp som kan kreves dekket er kr. 5 000 mens månedlig maksbeløp er satt til MNOK 30. For konserner er det antydet at maksbeløpet vil bli satt høyere, men dette er ikke konkretisert.

Det legges opp til en automatisert søknadsprosess hvor foretakene rapporterer inn omsetning for måneden det søkes for, omsetning samme måned året før og uunngåelige faste kostnader. Virksomhetene som søker må ved innsendelsen av søknaden bekrefte at de på forespørsel kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører på et senere tidspunkt.

Dersom kriteriene er oppfylt vil det bli fattet et vedtak og utbetalingen vil skje automatisk. Søknader vil også kunne behandles manuelt der det er nødvendig. Det er foreløpig ikke endelig avklart hvilke opplysninger virksomheten må innta i søknaden. Det tas sikte på at utbetalinger skal kunne finne sted allerede i april.

Skatteetaten skal forvalte tilskuddsordningen.

11. Ordningen vil gjelde for alle skattepliktige registrerte foretak i Norge som er blitt registrert i Foretaksregisteret før 1. mars 2020. For filialer av utenlandske selskap må disse drive virksomhet i Norge og være skattepliktige hit for å være omfattet, for selskap med deltakerfastsetting må deltakerne være skattepliktige til Norge for inntektene fra selskapet for å være omfattet.

Følgende virksomheter er unntatt:

a. Finansnæringen

b. Produksjon, overføring av elektrisitet og vannforsyning

c. Olje- og gassutvinning

d. Foretak uten ansatte (unntatt ENK der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde og ANS der minst en av deltakerne har inntekten fra foretaket som sin hovedinntektskilde)

e. Foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

12. Det blir ikke et forbud mot å ta ut utbytte for bedrifter som benytter seg av ordningen. Men det er vist til at dette er en nasjonal dugnad, og er derfor en oppfordring til å vise moderasjon.

Det er en forventning om at støtten ikke bidrar til bonuser, lønnsvekst til ledende ansatte eller utbytte utover det som tas ut som ordinær lønn og skatt.

13. Det blir ikke et forbud mot å si opp ansatte. Men det forventes at bedrifter som benytter ordningen trygger sysselsettingen og unngår unødvendige oppsigelser. Her vises det også til sammenhengen med endringene i permitteringsregelverket.

Forslagene som fremgår av proposisjonen er nokså overordnede, og ordningen vil bli nærmere regulert i den etterfølgende forskriften.

Se også vår samleside med relevante artikler og informasjon knyttet til COVID-19.

Oppsummeringen kan lastes ned som PDF via lenken under.