Skatt og avgift: Midlertidige endringer i skattereglene som følge av koronautbruddet

Nyhet
30 Mar 2020
Innsikt

Den 27. mars 2020 fremmet regjeringen forslag til ytterligere midlertidige endringer i skattereglene som følge av koronautbruddet, disse kommer i tillegg til de midlertidige endringene regjeringen varslet 13. mars 2020.

Nedenfor følger en oppsummering av status så langt. Det vil fortsatt kunne komme flere endringer i skattereglene som ledd i nye tiltakspakker.

Skattemessig tilbakeføring av underskudd i 2020

Selskaper gis en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil NOK 30 millioner av underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2018 og 2019. Skatteverdien av underskuddet i 2020 vil bli utbetalt til selskapene når skatteoppgjøret foreligger i 2021.

Regjeringen antar at med slik sikker tilbakebetaling av skatteverdien av underskuddet i 2021 vil det være lettere for selskapene å få økt kortsiktig lån i en overgangsperiode, og således vil det gi umiddelbar positiv effekt på selskapenes likviditet. Tiltaket er næringsnøytralt.

Innbetaling av forskuddsskatt for selskaper

Fristen for innbetaling av andre termin av forskuddsskatten utsettes fra 15. april 2020 til 1. september 2020.

Utsettelsen gjelder imidlertid ikke for petroleumsskatt og kraftforetak som betaler naturressursskatt og grunnrenteskatt (heller ikke med hensyn til skatt på alminnelig inntekt).

Innbetaling av forskuddsskatt for selvstendig næringsdrivende

Fristen for innbetaling av forskuddsskatt for første termin utsettes fra 15. mars 2020 til 1. mai 2020, og fristen for andre termin utsettes fra 15. mai 2020 til 15. juli 2020.

Oppheving av flypassasjeravgift og lufthavnavgift

Som et særskilt tiltak for luftfarten, oppheves flypassasjeravgiften for flyreiser fra og med 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020. Det er uten betydning for avgiftsplikten når flybilletten ble kjøpt. Allerede innbetalt flypassasjeravgift for flyreiser i perioden vil bli tilbakebetalt til flyselskapene.

I tillegg er lufthavnavgiftene opphevet med virkning fra og med 13. mars 2020 til og med 30. juni 2020.

Arbeidsgiveravgift

Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift for mars og april 2020 utsettes fra 15. mai 2020 til 15. august 2020.

Regjeringen vil videre komme med forslag om midlertid reduksjon av arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng for mai og juni 2020, som forfaller til betaling 15. juli 2020. Arbeidsgiveravgiften er geografisk differensiert og utgjør fra null til 14,1 %. For Finnmark og Nord-Troms, som har nullsats, skal det i samme periode kompenseres med NOK 250 millioner. Det konkrete forslaget skal komme i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2020 som ventes i mai 2020.

Finansskatt

Fristen for innbetaling av lønnsdelen av finansskatten for mars og april 2020 utsettes fra 15. mai 2020 til 15. august 2020. Videre utsettes innbetaling av andre termin av overskuddsdelen av finansskatten fra 15. april 2020 til 1. september 2020.

Merverdiavgift

Lav merverdiavgiftssats reduseres fra 12 % til 7 % fra 1. april 2020 til 31. oktober 2020. Videre utsettes fristen for innbetaling av merverdiavgift for januar og februar 2020 fra 10. april 2020 til 10. juni 2020.

Merk at det ikke er endringer i fristene for innlevering av mva-meldingene, men det er midlertidig stans i ileggelse av tvangsmulkt ved forsinket levering (se nedenfor).

Formuesskatt

Personer som eier virksomheter med underskudd i 2020 kan få utsatt betaling av formuesskatten for 2020 med ett år når den forfaller til betaling i 2021, forutsatt at formuesskatten overstiger NOK 30 000. Personer som kan sannsynliggjøre at virksomheten vil gå med underskudd i 2020, kan dessuten søke om fritak for forskuddstrekk eller forskuddsskatt for virksomhetsformue for de gjenstående betalingsterminene i 2020.

Med virksomhetsformue menes aksjer, andeler i deltakerlignede selskaper, driftsmidler i enkelt- personforetak som er omfattet av reglene om verdsettelsesrabatt og næringseiendom. Formue i land utenfor EØS er imidlertid ikke omfattet av utsettelsesordningen.

Tvangsmulkt

Skatteetaten vil midlertidig stoppe tvangsmulkt ved (i) forsinket levering av skattemeldingen for 2019 for selskaper og personlige næringsdrivende som har frist 31. mai 2020, (ii) forsinket levering av mva-melding som har forfall fra mars til og med 10. juni 2020, og (iii) forsinket levering av a-melding, inntil videre.

Se også vår samleside med relevante artikler og informasjon knyttet til COVID-19.