Tvisteløsning: Kø i domstolene – alternativer for tvisteløsning

Nyhet
20 Mar 2020
Innsikt

Som mange vil ha erfart, er det nå tilnærmet stopp på behandling av vanlige tvister i domstolene. Ingen vet hvor lenge dagens unntakssituasjon vil vare. Restansene i domstolene øker, og det må forventes lenger behandlingstid enn tidligere når situasjonen normaliseres.

For de fleste sivile saker gjelder at partene har fri bestemmelsesrett med hensyn til hvordan uenigheter kan løses. Som et alternativ til de ordinære domstoler, finnes det tre mye brukte alternativer: 

Mekling

Dette er en ordning der parten, ved hjelp av en uavhengig tredjemann (mekleren), kan forhandle om løsninger. Meklere finnes i domstolene eller blant advokater med særskilt kompetanse. Med dagens belastning på domstolene vil det trolig være betydelig enklere å finne mekler utenfor domstolene. Dette vil normalt bli noe dyrere, men tempo og muligheten til å finne mekler med mer spisset kompetanse mot den aktuelle sektoren og rettsområdet gjør at mekling til et godt alternativ. DLA Piper har sertifiserte meklere og kan være behjelpelig både som mekler og med å tilretteleggeing for mekling.

Ekspert eller oppmannsavgjørelser

Ekspert- eller oppmannsavgjørelser foretas normalt av en oppnevnt uavhengig oppmann/ekspert. Saksbehandlingen er skriftlig. Opplegget kan variere.  Her – som ved mekling – har partene råderett over hvordan de vil gjennomføre prosessen. En slik avgjørelse er foreløpig. Den vil ikke binde partene endelig før de enten har akseptert den, eller dersom ingen av dem protesterer innen en definert tidsfrist. Velger man en kvalifisert oppmann/ekspert, ser vi ofte at avgjørelsene blir endelige. DLA Piper har en flere medarbeidere som har fungert som oppmann/ekspert, og vi er også vant med å legge til rette for og skrive innlegg i slike saker.

Voldgift

Voldgift er en mye brukt tvisteløsningsform i kontraktssammenheng og også ofte ved internasjonale kontrakter. Voldgift kan best karakteriseres som en privat rettsak. Prosessen følger mye av det samme som for de ordinære domstoler, men partene har større frihet til å avtale hvordan prosessen skal skje.  Det kan avtales at voldgiftsretten skal settes med én eller tre uavhengige dommere. Ved mindre tvister nøyer man seg ofte med én dommer.  

Voldgiftsretten avsier en bindende avgjørelse. Den kan ikke (i motsetning til ved domstolenes avgjørelser) påankes. Voldgift, særlig med tre dommere, blir som oftest dyrere enn domstolsbehandling. Fordelen er at det vil gå raskere og man får mer spesialiserte og høyt kvalifiserte dommere. Mange parter ser det også som en fordel at man får en avgjørelse som er endelig etter kun en runde. Dette siste har selvsagt også risiko ved seg. Tidsaspektet, adgangen til spesialistkompetanse og muligheten til å kunne bevare konfidensialitet, er ofte argumenter som tilsier voldgift. I dagens situasjon er det kanskje spesielt tidsmomentet som taler for voldgift.

DLA Pipers advokater er erfarne med å tilrettelegge for og prosedere voldgiftssaker. Vi har flere advokater som jevnlig gjør tjeneste som voldgiftsdommer.

Kontakt: Arne Engesæth eller Berit Reiss-Andersen.

Se også vår samleside med relevante artikler og informasjon knyttet til COVID-19.